ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ

ОД 01.01.2023 - 31.12.2023 ГОДИНА
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ

ЗА УЧЕБНА 2023 - 2024 ГОДИНА
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ЕКСУРЗИИ

НА ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ ЗА УЧЕБНА 2023 - 2024 ГОДИНА
 


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ

ЗА УЧЕБНА 2022 - 2023 ГОДИНА
 


ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ

ЗА УЧЕБНА 2022 - 2023 ГОДИНА
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ЕКСУРЗИИ

НА ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ ЗА УЧЕБНА 2022 - 2023 ГОДИНА
 


ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ

ЗА УЧЕБНА 2021 - 2022 ГОДИНА
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕБНА 2021 - 2022 ГОДИНА
 


ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ЕКСУРЗИИ

НА ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ ЗА УЧЕБНА 2021 - 2022 ГОДИНА
 


ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ЛАЗО ТРПОВСКИ

ЗА УЧЕБНА 2020 - 2021 ГОДИНА
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ АНАЛИТИЧКИ ДЕЛ
ЗА УЧЕБНА 2019 - 2020 ГОДИНА
 


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ
ЗА УЧЕБНА 2019 - 2020 ГОДИНА