Информации од јавен карактер

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

 

Информација од јавен карактер со кои располага градинката може да добие секое физичко или правни лице. За да се добие информација од јавен карактер потребно е да се пополни Барање за информации од јавен карактер.

Преземи Барање за информации од јавен карактер:

        

Барањето  треба да се пополни и да се достави во писмена или електронска форма. Барателот потребно е да се произнесе за начинот на натамошната комуникација со имателот на информацијата (градинката) и тоа во писмена форма или во електронска форма.

Податоци за контакт со имател на информации од јавен карактер:

Емилија Ѓореска

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер