Лична карта

Општи податоци за училиштето

Име на училиштето

Општинско Основно Училиште „Лазо Трповски“

адреса, општина, место

ул. „Радика“ бр.9, Карпош, Скопје, Р.С. Македонија

Веб-страна

www.lazotrpovski.edu.mk

Основано од

Верифицирано со Акт бр. 11-587/2 од 1968 година - Скопје