План на просториите

Вкупен број на училишни згради
1
Број на подрачни училишта
/
Бруто површина
18.618м2
Нето површина
18.618 м2
Број на спортски терени
2
Број на катови
2 (заради отстапување на простор на Општина Карпош се користи само првиот спрат)
Број на училници
16
Број на помошни простории
12
Училишна библиотека, медијатека
1
Начин на загревање на училиштето
ЦЕНТРАЛНО - ТОПЛИФИКАЦИЈА