МИСИЈА и ВИЗИЈА

 
МИСИЈА  НА УЧИЛИШТЕТО:
ИНОВАТИВНА НАСТАВА, РАБОТНА СРЕДИНА И УЧИЛИШНА КЛИМА ВО КОЈА ПРИОРИТЕТ Е ИНДИВИДУАЛНАТА ЕФИКАСНОСТ, ОТВОРЕНОСТ, КВАЛИТЕТ И КРЕАТИВНОСТ ВО СИТЕ НАСОКИ!
MИСИЈАТА НА НАШЕТО УЧИЛИШТЕ Е ОД СЕКОЈ НАШ УЧЕНИК ДА СОЗДАДЕМЕ ЛИЧНОСТ - независна, отворена, критички и демократски ориентирана со вештини и компетенции за акција, одговорност и храброст, личност со развиено чувство за припадност на заедницата и развиена свест за доживотно образование.

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО:
СОВРЕМЕНА, ТРАНСПАРЕНТНА,СТИМУЛАТИВНА И БЕЗБЕДНА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА СРЕДИНА СО ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА СИТЕ!!!