Ликовен и литературен конкурс

Изработките се доставуваат кај предметните наставници, а тие колективно ќе ги предадат во архивата на Општина Карпош.

Конкурс