8-ми Септември

Учениците од 2а одделение, со широки насмевки Ви го честитаат празникот.