Час по македонски јазик

По повод Патрониот празник на нашето училиште учениците на часот по македонски јазик одржаа пригоден рецитал за неговиот живот и револуционерно дело во школскиот клуб Фонтана.