ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 
 
МИСИЈА
Иновативна настава, работна средина и училишна клима во која приоритет е индивидуалната ефикасност, отвореност, квалитет и креативност во сите насоки!
Mисијата на нашето училиште е од секој наш ученик да создадеме личност - независна, отворена, критички и демократски ориентирана со вештини и компетенции за акција, одговорност и храброст, личност со развиено чувство за припадност на заедницата и развиена свест за доживотно образование.
 
ВИЗИЈА

Современа, транспарентна,стимулативна и безбедна воспитно-образовна средина со еднакви можности за сите!!!